background

Регистрация на член на съвета

Всеки член на съвета, който е добавен от председателя на съвета в училище, следва да се регистрира в системата, като посочи ЕГН/ЛНЧ/ЛИН.