background

Често задавани въпроси

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ:  02.11.2017


Често задавани въпроси за ученици, групи и ръководители

Въпроси, касаещи брой часове или брой групи в които може да участва дадено дете или даден ръководител.

Често за задавани въпроси, PDF


Финансиране на училищата по проекта

Финансирането по проекта се извършва на база общ брой ученици в дневна форма на обучение, а не на въз основа на броя на учениците, включени в извънкласни дейности.

Общият размер на средствата за изпълнение на дейностите по проекта се определя като общия брой на учениците в дневна форма на обучение се умножи по норматива за 1 ученик и към тях се прибавят условно-постоянните разходи за съответната група. (чл. 71 от Инструкцията).


Определяне на броя на учениците при отчитане на целевите стойности за изпълнение на училищната програма за брой ученици

За целите на проекта броят на учениците включени в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения, както и за занимания по интереси се определя, като всеки ученик се брои само по веднъж, независимо от това дали участва в повече от една дейност в съответния тип.

Пример:

Иван Иванов, ученик от V а клас – участва в група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ, в група за преодоляване на обучителни затруднения по математика и в група за занимания по интереси „Баскетбол“.

Ученикът Иван Иванов се брои като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения, и като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейности за занимания по интереси.

Петя Петрова, ученичка от ІІ а клас – участва в група за занимания по интереси „Народни танци“ и група за занимания по интереси „Здравословно хранене“.

Петя Петрова се брои като 1 ученик при изпълнение на целевата стойност за дейности за занимания по интереси.


Определяне на допустими разходи за МАТЕРИАЛИ !

С чл. 79 т. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта е определено, че разходите за закупуване на материали са допустими в случай че са пряко свързани с изпълнението на извънкласна дейност, включена в училищната програма „Твоят час“. Видът на разходите за материали, следва да се съобрази с примерната номенклатура, изготвена за целите на проекта. Актуализация на примерната номенклатура се извършва по предложение на училищата до екипа на проекта, след становище от РУО. Предложението на училището задължително съдържа описание на материалите и обосновка доказваща използването им за конкретната извънкласна дейност. Препоръчително е да се посочва и единичната пазарна цена на изделието.

Номенклатурата на материалите по проекта не може да бъде допълвана с ДМА, тъй като същите не са определени като допустим разход, извършван от училищата.


Възлагане на счетоводните дейности на счетоводители, които работят по повече от 1 трудов договор  и дневната им заетост е 12 часа

Дейностите по финансово счетоводно обслужване се възлагат на  счетоводителя на училището с допълнително споразумение по  чл. 119 от КТ по всеки отделен трудов договор. Допълнителното споразумение за счетоводно обслужване на проекта регламентира броят на часовете и размера на възнаграждението за един час, като не променя продължителността на работното време. Следователно изпълнението на ангажиментите  по проекта се изпълняват в рамките на договорената продължителност на всеки отделен трудов договор. Достатъчно условие е сборното работно време по всички трудови правоотношения да не нарушава междудневната и междуседмична почивка.


Какъв е максималният размер на разходите за възнаграждения на ръководителите на групи?

По проекта няма ограничение какъв да е процента на разходите за възнаграждения на ръководителите на групи. Същите се определят индивидуално за всяко училище, в зависимост от броя на формираните групи и броя на часовете за всяка група.

Предвид на това, с Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта за разходите за възнаграждения не е определен максимален размер от общите разходи по бюджета, както това е направено за разходите за материали, консумативи и външни услуги.


Кои от допустимите разходи за външни услуги се включват в ограничението до 5 % ?

Разходите за външни услуги, които се включват в ограничението до 5 % от общите разходи по бюджета на училищната програма са изброени в чл. 82, ал.1, т. 3 от инструкцията. В тях не се включват разходите за възнаграждения на външните за училището ръководители на групи (ФЛ или ЮЛ), които за целите на бюджета и отчета на проекта са външни услуги.


При разработването на бюджета на училищната програма в информационната система как ще се отрази остатъкът от средства за обучителни затруднения, ако не може да се достигне изискващия се минимален размер на разходите по чл. 75 от Инструкцията?

Restrictions, DOCX

Разработени варианти за наложени ограничения.


Как се процедира при ЛИПСВАЩИ ДЕЙНОСТИ В СПИСЪКА за потвърждаване?

Базата съдържа всички търсени и препоръчани от Съвет „Твоят час” във Фаза 1 извънкласни дейности, въведени/препоръчани в определения за това срок в Инструкцията за работа по проекта.

Всички липсващи в списъка за потвърждаване извънкласни дейности, които ще се организират и провеждат през учебната 2016/2017 година се добавят отново чрез предвидения за това бутон „Добави” във Фаза 2.

( ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ – 07.11.2016 )

При наличие на дублиране, поради ръчно допълнително въвеждане в периода 03-07.11, моля изберете една от двете за активна.


Как да регистрираме ученици, които липсват в списъка на училището?

Уеб системата използва данни за ученици само от Admin DB. Предвид това, включването на ученици, които са записани в училището, след актуализация и проверка на данните в Админ в дейности по проекта се извършва чрез добавяне.

При добавяне на ученик, задължително се посочва ЕГН и датата на включване на ученика в извънкласните дейности по проекта (разработва се нов модул към момента за целта).


Как да регистрираме ръководител, който e новоназначен учител/непедагогически специалист и към момента не фигурира в списъка визуализиращ се в системата?

Системата използва данни за педагогическите и непедагогическите специалисти на училището само от Админ. Поради тази причина чрез информационната система на проекта не може да се добавят новоназначени учители или непедагогически специалисти в училището.

За да включите новоназначен служител на училището, като ръководител е необходимо да направите необходимите записи в в Админ. След обновяване на данните в базата на Админ, служителя ще може да бъде определен за ръководител на извънкласни дейности чрез информационната система на проекта.


Вход в информационната система на учители/непедагогически специалисти от училището, регистрирани като ФЛ във фаза 1.

1. В случай, че към 05.11.2016 г. във Фаза 2 на информационната система директорът на училището вече е потвърдил извънкласните дейности и ръководители на групи.

Когато учителя/непедагогическия специалист във Фаза 1 се е регистрирал като ФЛ, а директорът го е потвърдил, като член на училището, е необходимо от редакция на ръководители, директора да изтрие, като ръководител от състава на училището съответното лице и да го добави отново с тип Физическо лице.


2. В случай, че директорът на училището започва да потвърждава във Фаза 2 на информационната система извънкласните дейности и ръководители на групи на 05.11.2016 г.

Ако учителите/непедагогическите специалисти на училището във Фаза 1 на информационната система са се регистрирали като ФЛ, при потвърждаване на ръководителите във Фаза 2, директора на училището трябва да ги потвърди/регистрира като ръководители - физическо лице. Така ръководителите на групи от училището, регистрирани като ФЛ, ще използват съществуващите си акаунти при работа със информационната система.


Как се процедира при смяна на директор или забравен мейл на директор?

При смяна на директор

Новият директор изпраща мейла на училището, регистриран в АДМИН и ЕГН на администраторите на системата, които обновяват акаунта. При изпращане на новите данни задължително се посочва кода по АДМИН на училището.

След това директора възстановява акаунта си в системата, чрез Вход >> Забравена парола. Новата парола за достъп ще бъде получена на мейла на училището.


При забравен мейл директор

Директорът изпраща на администраторите на системата кода по АДМИН на училището, мейла на училището, регистриран в АДМИН и ЕГН.

Администратор на системата обновява акаунта, след което директора влиза в системата с мейла на училището чрез Вход >> Забравена парола. Новата парола за достъп ще бъде получена на мейла на училището.


Потвърждаването на учители от училището, регистрирани като ФЛ за ръководители на извъкласни дейности, отразява ли се на начина на начисляване и отчитане на възнагражденията и осигурителните вноски по проекта?

За спазване на изискванията и правилата за наемане на персонал и за допустимост на разходите по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", изпълнението на дейности по проекта на служители от училището не могат да бъдат възлагани с граждански договори.

В случай, че учител от училището е регистрирал предлагана извънкласна дейност с вход, като физическо лице в електронната платформа при Фаза 1 и тази дейност ще се провежда от училщето при определяне на ръководителите по Фаза 2, директорът на училилщето трябва да потвърди учителя като физическо лице-ръководител на проект. Това се прави с цел успешен вход на ръководителя в системата по Фаза 2 и възможност същия да изпълнява задълженията си - изготвяне на тематична програма, график на провеждане на дейностите за групата, отразяване на присъствията на учениците и др.

За коректното изчисляване на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на учителите от училището, регистирани като физически лица в информационната система на Фаза 2 ще се добави функционалност, чрез която ще се извършва уточняване на учителите от училището, регистрирани като физически лица.